BV DEJAP - ALGEMENE VOORWAARDEN


 1. Van de hierna aangehaalde algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken mits onze voorafgaande schriftelijke bevestiging; het ons belasten met uw opdracht houdt de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. De eigen voorwaarden van de klant binden ons niet, tenzij onze schriftelijke bevestiging van aanvaarding ervan, waarbij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat, ingeval er tegenstrijdige clausules voorkomen in de voorwaarden van de klant t.o.v. de hierna vermelde voorwaarden, het onze voorwaarden zijn die als enige rechtsgeldige gelden, tenzij onze schriftelijke bevestiging van afwijking hiervan. 

 2. Onze leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en zijn slechts bij benadering opgegeven; vertraging in levering en/of uitvoering kan geen verbreking van het contract als gevolg hebben, noch het recht op enige schadevergoeding doen ontstaan.

 3. Bij verbreking van de overeenkomst door de klant zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de waarde van de producten, de goederen en/of de werken, zonder dat dit bedrag minder dan 125 € bedraagt. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze forfaitaire schadevergoeding niet belet dat wij steeds het recht hebben een grotere schade te bewijzen en desgevallend te eisen.

 4. Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten betreffende een factuur, producten, goederen en/of werken, ingediend worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, de producten, de goederen en/of werken; door het ontbreken van enige klacht binnen deze termijn aanvaardt de klant de factuur, de door ons geleverde producten, goederen en/of werken op definitieve wijze.

 5. Onze prijsopgaven zijn steeds EXCLUSIEF BTW en eventueel andere verschuldigde taksen, tenzij anders vermeld op onze bestelbon.

 6. De facturen zijn steeds contant betaalbaar, zonder enige korting, tenzij expliciet anders vermeld is op de factuur. Wij hebben steeds het recht om de betalingsvoorwaarden te herzien en dit zonder dat de klant hiertegen enig verhaal heeft en zonder dat wij enige uitleg hieromtrent verschuldigd zijn. Tevens wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wij bijkomende waarborgen van de klant kunnen eisen ter nakoming van zijn betalingsverplichtingen en dit zowel voor als tijdens de levering van de producten, goederen en/of werken. Zolang de door ons gevraagde bijkomende waarborgen niet gesteld zijn hebben wij het recht om de verdere uitvoering van de leveringen (van welke aard deze ook zijn) op te schorten.

 7. De factuur die de klant ontvangt, moet betaald worden binnen de 8 kalenderdagen volgend op de factuurdatum. Ingeval van domiciliëring, voorziet Brandstoffen Dejap bv een termijn van minimum 6 dagen tussen de factuurdatum en de uitvoering van de domiciliëringsopdracht. Als de klant kiest voor domiciliëring, zorg hij ervoor dat er altijd voldoende geld op de te debiteren rekening staat. Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen, kan Brandstoffen Dejap bv administratieve kosten en/of intresten aanrekenen voor het versturen van bijkomende facturen, duplicaten, betalingsherinneringen, ingebrekestellingen, een afbetalingsplan na een laattijdige betaling of wanneer de domiciliëringsopdracht door de bank geweigerd werd. De kosten hiervoor bedragen 5,- euro voor een gewone zending en 15,- euro voor een aangetekende zending. In geval van laattijdige betaling van het volledige of gedeeltelijke bedrag van een bepaalde factuur, of wanneer een domiciliëringsopdracht geweigerd wordt door de bank, is hij van rechtswege en zonder betalingsherinnering of ingebrekestelling verplicht om nalatigheidsintrest te betalen op het totale factuurbedrag, vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling.

  • Is de klant een consument : à de wettelijke intrestvoet
  • Is de klant geen consument : à de intrestvoet, voorzien in de wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht om een forfaitaire schadevergoeding te betalen
  • Is de klant een consument : gelijk aan 10 % van het na de vervaldatum openstaande saldo, met een min. van 125,- euro ; 
  • Is de klant geen consument : wordt artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 toegepast, waarbij de schadevergoeding gelijk is aan het op het initiële, na de vervaldatum openstaande factuurbedrag van toepassing zijnde basisbedrag aan (geïndexeerde) rechtsplegingsvergoeding (conform artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007). 
  Dit onverminderd het recht van Brandstoffen Dejap bv om eventuele grotere werkelijke schade aan te tonen. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om de lopende leveringen en/of werken op te schorten tot de integrale betaling is uitgevoerd van alle vervallen en niet vervallen facturen en/of de overeenkomst op te zeggen. Indien wij geen gebruik maken van dit recht mag dit niet beschouwd worden als afstand van dit recht maar integendeel moet dit beschouwd worden als een uitzonderlijke toestand. De geleverde producten, goederen en/of werken die onbetaald zijn blijven onze eigendom en bijgevolg zijn wij gerechtigd, naar onze keuze, deze producten, goederen en/of werken op kosten van de klant terug af te halen of betaling bij prioriteit te eisen. De koper stelt zich in persoonlijke naam borg om, in voorkomend geval onze eigendomsrechten te doen respecteren. Niet tijdige betaling wordt aanzien als een grove tekortkoming van de klant.

 8. De klant dient de goederen bij levering onmiddellijk te onderzoeken, en geconstateerde gebreken moeten binnen 24 uur na levering schriftelijk worden gemeld aan Brandstoffen Dejap bv. Het opslaan van de koopwaar geschiedt op de wijzen en de plaats aangeduid door de klant, die daarvoor het risico en de volledige verantwoordelijkheid draagt, zowel wat betreft de opslagmogelijkheid voor de bestelde hoeveelheid als de aanvoermogelijkheden tot de opslagplaats. Indien de klant niet aanwezig is tijdens de lossing, wordt deze geacht stilzwijgend akkoord te gaan met het voorafgaande.

 9. Onze aansprakelijkheid is beperkt als volgt:

  • voor zichtbare gebreken is de aansprakelijkheid uitgesloten.
  • bij het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden van de bestelde/geleverd producten, of het niet in acht nemen van de gevraagde verversingsintervallen op machines, het niet bijhouden van een inventaris van de machines, en het niet correct afstellen van de machines.
  • voor verborgen gebreken is de aansprakelijkheid in tijd beperkt tot een maximale termijn van één maand, te rekenen vanaf factuurdatum.
  In waarde is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vervanging van het geleverde product, goederen en/of werken door
  onze tussenkomst of deze van onze leverancier en/of fabrikant, zonder dat wij ooit voor enige andere of hogere schadevergoeding aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voor beschadigingen na de levering van de producten, goederen en/of werken kunnen wij nooit verantwoordelijk worden gesteld, van welke aard de beschadiging ook moge zijn.
  Wij nemen eveneens geen verantwoordelijkheid omtrent door de klant uitgevoerde wijzigingen aan de door ons geleverde producten, goederen en/of werken.
  De verzender verklaart dat de aangeboden stof volgens de bepalingen van het ADR over de weg vervoerd mag worden en dat haar toestand, haar conditionering, haar verpakking en etikettering conform zijn aan de voorschriften van het ADR.

 10. Bij eventuele geschillen is alleen de rechtbank bevoegd van het arrondissement waarin onze inschrijving in het Handelsregister is genoteerd.

 11. De leveringen van gasolie, gassen en lichtpetroleum mogen niet gebruikt worden voor industrieel en commercieel gebruik, zoals omschreven in artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 29/12/1992, behoudens spontane verklaring door de verbruiker en kwijting door zijn toedoen van het accijnsrecht voorzien voor dit gebruik. Het gebruik van bovenvermelde producten voor industriële en commerciële toepassing, verplicht de gebruiker tot betaling van de overblijvende accijns bij de Ontvanger van de Accijnzen.

 12. Exploitatie van een reservoir. Het reservoir, dat door Brandstoffen Dejap bv wordt opgevuld, wordt verondersteld conform de Belgische wetgeving te zijn. Wanneer de klant rood kreeg bij controle van de exploitatie van de tank of wanneer deze tank niet conform de Belgische regelgeving is, is de klant daar zelf aansprakelijk voor.
  Het is de taak van de klant om zich conform de Belgische wetgeving in orde te stellen met zijn reservoir(s). De eventuele schade die door enige niet-conformiteit van een reservoir met de Belgische regelgeving veroorzaakt wordt, is integraal ten laste van de klant. Brandstoffen Dejap bv is geenszins verplicht om een reservoir te controleren alvorens dit te vullen.

  Onder meer, doch niet limitatief, is Brandstoffen Dejap bv nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt :

  • door opslag van haar producten in verouderde, niet-aangepaste, onstabiele, lekgeslagen, te kleine of niet regelmatig gereinigde opslagtanks
  • door lossing in reservoirs met een onvoldoende ontluchting of met een niet-aangepaste vuldop.
  • aan opritten, afrasteringen, tuinen, bloemen- en grasperken, rioleringen, bezinkingsputten, enz. omwille van de slechte bereikbaarheid van de opslagtanks.
  • door het niet uitzetten of te vroeg terug aanzetten van verwarmingsketels/andere installaties tijdens of na de lossing van haar producten.
  • door overbevulling van opslagtanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtanks overtreft.
  • door onvoldoende, laattijdig of niet professioneel onderhoud van motoren, machines en installaties.
  • door levering van haar producten in opslagtanks, installaties of op locaties waar men niet over de vereiste (milieu-)vergunningen beschikt.
  • door ontoereikende of onjuiste informatie vanwege de koper omtrent de bestemming van de aangekochte producten waardoor geen of onvoldoende belastingen, retributies, taksen of accijnzen van welke aard dan ook geheven werden.
 13. Brandstoffen Dejap bv zal het recht hebben haar leveringen op te schorten in de volgende gevallen:

  oorlog, staking, beperkingen opgelegd aan de invoer en/of uitvoer, produktschaarste of tekort aan grondstoffen, ongevallen van alle aard zelfs deze die onderweg hebben plaats gehad, gebrek aan verpakking of aan vervoermiddelen, beperkingen van alle aard vanwege de producerende landen, geval van heirkracht, toeval en alle feiten die de mogelijkheden van DEJAP bv beperken voor het aankopen, het vervoeren, het uitvoeren en het verdelen van de producten.

  Zo de normale markt van de petroleumproducten zou verstoord worden door een beslissing van enige overheid of door een onvoorziene gebeurtenis, zal Brandstoffen Dejap bv elke bijzondere voorwaarde, die afwijkt van deze algemene verkoopsvoorwaarden, kunnen opschorten.

 14. Zo de koper een hoeveelheid bestelt die de capaciteit van zijn tank overschrijdt, zal de koper aansprakelijk zijn voor alle gevolgen die hieruit voortvloeien. In elk geval zal de bestelde hoeveelheid dienen te worden betaald.

 15. De koper waarborgt dat zijn tank conform is aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften terzake en hij vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van hemzelf en derden.

 16. De hierboven vermelde algemene voorwaarden, en de door ons schriftelijk bevestigde afwijkingen hierop, kunnen geen nadelige erkentenis voor ons inhouden die in strijd zou zijn met de geest van deze algemene voorwaarden, indien dit wel het geval is, is dit per vergissing en wordt ze als niet bestaande beschouwd.

 17. GDPR: uw persoonsgegevens worden in alle zorg verwerkt en bewaard door onze administratie. Indien u hier vragen of opmerkingen over heeft, kan u steeds contact opnemen met ons.
Dejap partners
Website door [SinDo]